Home / Disclaimer

Sensez is voor verantwoordelijk genieten van een drankje en staat dan ook achter het idee: geniet maar drink met mate. Daarom is de inhoud van deze site voor personen boven de 18 jaar.

Ondanks de aandacht is het mogelijk dat de informatie die op Sensez wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Sensez zijn die van de auteurs en niet die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Sensez. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Sensez geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Sensez, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Sensez te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Sensez verkregen is.

De informatie op Sensez wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te alle tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.